หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพ [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพร [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิ [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิ [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเ [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเ [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลไทรงา [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลไทรงา [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธี [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธี [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำแข็ง น้ำดื่ม โครงการทำบุญบ้านไทร [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุน้ำแข็ง น้ำดื่ม โครงการทำบุญบ้านไทร [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการทำบุญบ้านไทรงาม ป [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการทำบุญบ้านไทรงาม ป [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนาโครงการทำบุญบ [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
 
  
กพ 0023.3/ว347 ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2680 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2681 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ครั้ง (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 2682 การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2683 การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2684 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2685 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2686 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2687 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 25 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 2659 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 1)  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.5/ว 2664 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 17) [ แนบ1 ]  [ 24 พ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว2657 แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 1)  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2661 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน (ดู : 2)  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2660 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ดู : 1)  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2611 การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ช่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสารารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว343 ขอความอนุเคราะห์ประสานโรงเรียนในสังกัด (ดู : 13)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว2600 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 (ดู : 2)  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.6/ว2580 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 (ดู : 14)  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 59)  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
กพ 0023.2/ว 2575 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 20)  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุ เป็นไม้กวาดก้านมะพร้าว สำหรับโครงการ [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม โด [ 19 พ.ค. 2566 ]การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม(คาบ5) [ 26 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 [ 25 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 2 


รับตรวจประเมินการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปก [ 24 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม(คาบ4) [ 18 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 0 


พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม [ 21 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 3 


กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ 2566 สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล [ 13 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


รดน้ำดำหัวนายอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 8 


รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติ [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 7 


โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักง [ 5 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 9 


การมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากปฏิบัติหน้าที่การมอบนโยบายไม่รับขอ [ 31 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 28 


กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


โครงการรวมพลังสตรีไทย ใส่ใจการจัดการความอยากจน ประจำปี2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
 
 
 
 
หมูหลุม
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไทรงาม เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ม.ค. 2566)    อ่าน 1978  ตอบ 1  
กำหนดการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (29 พ.ค. 2564)    อ่าน 220  ตอบ 1  
อบต.หนองแม่แตง รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.กำแพงเพชร [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ม.18 บ้านใหม่บ่อถ้ำ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี โครงการเติมความสุขถึงเรือนชาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองสมบูรณ์ ปรับเกรดถนนพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองสมบูรณ์ ปรับเกรดถนนพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองสมบูรณ์ ปรับเกรดถนนพื้นที่ตำบลคลองสมบูรณ์ [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ยางสูง สื่อประชาสัมพันธ์ รู้ทัน ป้องกัน ลดความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ลานกระบือ ThaID บัตรประชาชนดิจิทัล และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านโหลดแอฟพิเคชั่น Thai [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โกสัมพี ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.โกสัมพี ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.โกสัมพี ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานกระบือ โครงการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด To be number one champion cup kamphaeng [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการพัฒนาของเทศบาลฯ เรื่องใดมากที่สุด?
  ประปา
  ทะเบียนราษฎร์
  โครงสร้างพื้นฐาน
  จัดเก็บรายได้
  ระบบสวัสดิการ
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
   

 


เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม