หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค.-ธ.ค. 2 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค.-ธ.ค. 2 [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 13 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนชนิดผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนก [ 12 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลฯ โดยบวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 15 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำ [ 1 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
ประกาศฯ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 30 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม มารับแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่งานพัฒนารายได้ กองคลัง 
กพ 00230.3/ว 00248 ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสำราจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00246 แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00247 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00249 ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00251 แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตในการบริหารจัดการงบประมาณ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว00253 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในกาดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ แนบ1 ]  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 00237 การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00242 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00245 ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ...  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00244 การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/ว 00236 การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00431 มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00224 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณสำหรับครู (C4T) และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00225 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Managemant for Local Davelopment :SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.2/ว00184 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการนำคุณวุติปริญญาโทรมาปรับลดระยะเวลาในการดำรงตำเหน่งบริหาร  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.2/ว00181 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบโครงสร้างและแผนกำลัง 3 ปี ของ อปท.  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00160 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 00317 ข การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึ  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว014 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2563  [ 12 ม.ค. 2564 ]    
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 

วัดป่าไทรงาม


ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณ [ 29 ธ.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำซับเมิสร์ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 2 เ [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. ชนิดจืด [ 28 ธ.ค. 2563 ]

 
 

ถ่านอัดแท่งไบโอนิค  
น้ำประปาดำมาก (23 เม.ย. 2563)    อ่าน 106  ตอบ 1  
น้ำประปาดำมากครับ (23 เม.ย. 2563)    อ่าน 119  ตอบ 1  
น้ำไม่ไหล แถมดำมาก (23 เม.ย. 2563)    อ่าน 106  ตอบ 1  
ทม.หนองปลิง พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช [ 17 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าไม้ ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระฯ [ 16 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค.-ธ.ค. 2 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ไทรงาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค.-ธ.ค. 2 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรงาม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ไทรงาม ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว (ต่อจากของเดิม) ด้วยวิธี [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.อ่างทอง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.อ่างทอง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเผยแพร่จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.อ่างทอง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.อ่างทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งพร้า [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.อ่างทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองยายเ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรั [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าขุนราม รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าขุนราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการพัฒนาของเทศบาลฯ เรื่องใดมากที่สุด?
  ประปา
  ทะเบียนราษฎร์
  โครงสร้างพื้นฐาน
  จัดเก็บรายได้
  ระบบสวัสดิการ
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
   เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม