หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5 
การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 0 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชาคมทบทวนแผนท้องถิ่น 2566 - 2570 [ 6 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงา [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงา [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถบรรทุกและติดตั้งเครนไฮ [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถบรรทุกและติดตั้งเครนไฮ [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คั [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คั [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คั [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คั [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๖ คั [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๖ คั [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
 
  
กพ 0023.3/ว 308 ขอส่งข้อมูลการใช้งานการลงข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ดู : 15)  [ 6 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4711 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/8641 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 เพิ่มเติม (ดู  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4713 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4718 ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (ดู : 8)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4714 การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4712 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง (แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4706 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4707 ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4710 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4708 สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4715 การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย (ดู : 0)  [ 5 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4690 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 4)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4681 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (ดู : 4)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4682 เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย (ดู : 2)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4680 การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ฯ (ดู : 12)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4679 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 8)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4678 การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207 (ดู : 7)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4676 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (ดู : 4)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4677 การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย (ดู : 6)  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3188  [ 6 ต.ค. 2565 ]
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3187  [ 6 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3181  [ 6 ต.ค. 2565 ]
หารือการอุทิศที่ดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3162  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3148 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กพส. มท 0810.8/ว3163  [ 5 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3159  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14722-14797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว3127  [ 5 ต.ค. 2565 ]
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ อปท. ใช้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3152  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 กสว. มท 0820.3/ว3134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว40 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ต.ค. 2565 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
 

ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม


จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศู [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาสำรวจและประเมินสรุปผลความพึงพอใจในการรับบร [ 28 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาสำรวจและประเมินสรุปผลความพึงพอใจในการรับบร [ 26 ก.ย. 2565 ]วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 21 


โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว โครงการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม [ 10 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนรถเข็นสำหรับคนพิการและปรับปรุง/ซ่อม [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปี 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการตลาดสดน่าซื้อเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปี 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเ [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นในสถานศึกษาประจำปี 2565 นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเท [ 25 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


สปสช.สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


ถวายเงินจากกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(จังหวัดส [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 19 


เทศบาลตำบลไทรงาม ได้รับรางวัล เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก [ 24 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


โครงการสำรวจรวบรวมชนิดพันธ์สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ นอกเขตอนุรักษ์ ป่าชุมชน ท [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


ตัดต้นไม้มอบให้แก่วัดเทพนิมิตมงคลและวัดป่าไทรงาม [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
 
 
 
 

หมูหลุม  
กำหนดการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (29 พ.ค. 2564)    อ่าน 149  ตอบ 1  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไทรงาม เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 1910  ตอบ 1  
ทต.ลานกระบือ การอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยป [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวถนน ร่วมเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลวังบัวคัพครั้งที่ 34 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าพุทรา [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดีเด่นระด [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.มหาชัย เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.มหาชัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง คืนไม่ครบ จ่ายช้า เจอเบี้ยปร [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.มหาชัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ซื้อของออนไลน์โดนโกง ต้องทำแ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.มหาชัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ขับรถลุยน้ำท่วม ระวังประกันภ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านพราน [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.มหาชัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ของเล่นของลูกน้อย [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.กำแพงเพชร ตรวจติดตามการปรับปรุงตลาดต้นโพธิ์ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ยางสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2565 ครั้งที่ [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งน้ำร้อน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง กิจกรรมระดมความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนพลวง [ 7 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการพัฒนาของเทศบาลฯ เรื่องใดมากที่สุด?
  ประปา
  ทะเบียนราษฎร์
  โครงสร้างพื้นฐาน
  จัดเก็บรายได้
  ระบบสวัสดิการ
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
   เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม