หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5 
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
ผลการคัดเลือกปรัธานคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติร [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของกอง [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ของกอง [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๗๙๗๒ กำแพงเพชร ของ [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๗๙๗๒ กำแพงเพชร ของ [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๓๔๒๒ กำแพงเพชร ของกองสา [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๓๔๒๒ กำแพงเพชร ของกองสา [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๓๖๗ กำแ [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๓๖๗ กำแ [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมให้ความร [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมให้ความร [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง เทศบาลตำบล [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง เทศบาลตำบล [ 28 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
 
  
กพ 0023.4/ว 625 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 627 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 629 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 628 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 615 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 (ดู : 8)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 609 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 (ดู : 16)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 620 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดู : 4)  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 607 แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 18)  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 0092 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 96 แจ้งโอนเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 20)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 95 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 17)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว532 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (ดู : 0)  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 487 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล) สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (ดู : 2)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว488 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) (ดู : 0)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 489 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 0)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ0023.2/ว 141 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.อบต.จังหวัดกำแพงเพชร) ครั้งที่ 1 /2566 (ดู : 44)  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 490 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 466 การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 465 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 (ดู : 0)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 464 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 10)  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย กสว. มท 0820.2/ว1305  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.5/ว1315  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1314  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1292  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1312  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร กพส. มท 0810.4/ว1279  [ 28 มี.ค. 2566 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1302  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ (Power ๋Coding) กศ. มท 0816.3/ว1299 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 - 25 กค. มท 0803.4/ว1300 รายชื่อ รุ่นที่ 21 - 25  [ 28 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1298  [ 28 มี.ค. 2566 ]
แนวทางการจัดกิจกรรม (สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1280  [ 27 มี.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1291 รายชื่อ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1275  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1278 บัญชีแนบท้าย  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TACS66) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1276  [ 27 มี.ค. 2566 ]
ผลการดำเนินการตามกรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละครัวเรือนที่มีการจัดทำถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว1252 เอกสารแนบ  [ 27 มี.ค. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 ไปรวมกับรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1269  [ 27 มี.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ.  [ 24 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1227  [ 24 มี.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2 กศ. มท 0816.2/ว1268 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 มี.ค. 2566 ]
 
ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม


จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศู [ 28 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากา [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิต [ 21 มี.ค. 2566 ]กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 22 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 


โครงการรวมพลังสตรีไทย ใส่ใจการจัดการความอยากจน ประจำปี2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 5 


วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม [ 18 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุคคล [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าล [ 6 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 26 


กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2 [ 1 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


รองผู้ว่ากำแพงเพชรตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ประจำด่านดูแลประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลปีใ [ 29 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 27 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 25 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี 2566 การช่วยเหลือเด็กติดใน [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง(จังหวัดสะอาด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
 
 
 
 
หมูหลุม
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไทรงาม เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ม.ค. 2566)    อ่าน 1960  ตอบ 1  
กำหนดการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (29 พ.ค. 2564)    อ่าน 206  ตอบ 1  
อบต.อ่างทอง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
ทต.ระหาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 860 โดย [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการลดขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าพุทรา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองขลุง ประกาศผลชนะการเสนอราคา วิธีประกวดราาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) โครงการก่อสร้างถ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองสมบูรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ผลการคัดเลือกปรัธานคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติร [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดต้นไม้ที่สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน อันเนื่ [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สระแก้ว เกิดวาตภัย ตำบลสระแก้ว เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือผู้ประสบภัย [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังควง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ทรงธรรม ประกาศ ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการพัฒนาของเทศบาลฯ เรื่องใดมากที่สุด?
  ประปา
  ทะเบียนราษฎร์
  โครงสร้างพื้นฐาน
  จัดเก็บรายได้
  ระบบสวัสดิการ
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
   

 


เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม