ปิดหน้าต่าง
 
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5 
จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน [ 19 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 68 
ประกาศฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศฯ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ขอเชิญประชุมผู้เกิดปี พ.ศ. 2501,2502,2503 เพื่อรับฟังการชี้แจงการจ่ายเงินเบี้ยยั [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 24 
จัดทำแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 
ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศฯ นัดประชุมและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 53 
ประกาศขอประชาสัมพันธ์ในการรับเงินสวัสดิการสังคม [ 14 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 175 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
ประกาศฯ นัดประชุมและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 179 
คู่มือสิทธิประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 7 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
 กำหนดการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือน ต.ค.2562 จะจ่ายตั้งแต่วันที่ 9-22 ต.ค. 2562 สำหรับผู้รับเงินสด รับได้ที่กองคลังในวันและเวลาราชการ สำหรับผู้รับเข้าบัญชีธนาคารฯ สามารถเบิกที่ธนาคารได้เลยค่ะ 
กพ 0023.3/ว 5254 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5255 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5252 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสน้ทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5253 แนวทางปฏฺบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]     
กพ0023.5/ว523 แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ [ 10 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.5/ว522 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 10 ต.ค. 2562 ]     
กพ 0023.3/ว 5194 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5201 ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5190 การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5200 ผลการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5196 เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5199 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5197 ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5198 ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5189 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่ายและการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5191 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาต เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5192 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรัรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ เพิ่มเติม [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5158 แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใมนโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 7 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5103 ตรวจสอบความซับซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1  [ 1 ต.ค. 2562 ]   
กพ 0023.3/ว 5104 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจจำนวนเครื่องพ่นสารเคมีแลัการบริหารจัดการทีมพ่นสารเคมีออนไลน์ ปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]   
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4148  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว6092  [ 9 ต.ค. 2562 ]
เพิ่มคุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว4113  [ 9 ต.ค. 2562 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4133  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว36  [ 9 ต.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สน.กบท. มท 0808.5/ว35 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ต.ค. 2562 ]
 

วัดป่าไทรงาม


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพ [ 26 ก.ย. 2562 ]จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือติดต [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องสแกนเนอร์ สำหรั [ 17 ก.ย. 2562 ]

 
 
 

ถ่านอัดแท่งไบโอนิค  
ฟิตเนส (23 มิ.ย. 2562)    อ่าน 714  ตอบ 2  
โปรดแก้ไขด่วน (29 ต.ค. 2561)    อ่าน 923  ตอบ 3  
ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟส่องสว่าง (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1115  ตอบ 4  
ทต.ไทรงาม กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว (ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพร [ 13 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวถนน ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงห [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารฝ่ายนโยบายและแผน [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองพิไกร เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประชุมคณะกรรมการ สปสช. [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
ทต.วังยาง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.วังไทร ศึกษาดูงานตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ สปสช. อบต.วังไทร [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 185 
อบต.สระแก้ว ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกแ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกแ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานกระบือ กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองลานพัฒนา สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวไปทำงานต่างประเ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ \"มหาดไทยชวนรู้\" ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
  คุณคิดว่า เทศบาลไทรงาม ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ไฟฟ้า
  ประปา
  ถนน
  การส่งเสริมอาชีพ
       
   เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10