หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลไทรงาม (เพิ่มเ [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลไทรงาม (เพิ่มเ [ 9 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
แบบจัดทำแผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไทรงาม [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของเทศบาลตำบลไทรงาม [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของเทศบาลตำบลไทรงาม [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ขอเชิญเข้าร่วมมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลไทรงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณศูนย [ 1 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายกำหนดการเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
การขอหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านค้าประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม ทุกชุมชนเข้าร่วมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอน [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของการประปา สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของการประปา สำนักปลัด เทศบาลตำบลไทรงาม [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการปฏิบัติง [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการปฏิบัติง [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
 
  
กพ 0023.6/ว 5786 การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (ดู : 15)  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5987 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 (ดู : 13)  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5996 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 4)  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5985 ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี (ดู : 5)  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5995 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 11)  [ 8 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว5972 การทำกิจการนอกเขตเทศบาล (ดู : 4)  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 5948 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (ดู : 35) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 5947 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.5/10500 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) (ดู : 4)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5946 แนวทางการบูรณาการกิจกรรม (หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร) ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (ดู : 4)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5926 แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 19)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5928 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 12)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 5927 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 7)  [ 6 ธ.ค. 2565 ]    
กพ 0023.4/ว5883 การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง (ดู : 6)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5869 การอนุมัติแก้ไขข้อความในรายการงบเงินอุดหนุดเฉพาะกิจอันเกิดจากความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ ฯ (ดู : 14)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5882 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ดู : 10)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5868 การอบรมหลักสูตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.6/ว 5870 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.6/ว 5881 ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว 5913 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 14)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]  
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
 

ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม


ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นยางรถอีแต๋น ของกองสา [ 1 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นยางมะตอยสำเร็จรูป ของกองช่าง [ 1 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบร [ 1 ธ.ค. 2565 ]พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวั [ 5 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 4 


กิจกรรมโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 11 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรใกล้ตัว สู่วิถีพอเพียง (ยาดม ยาหม่อง ยาน้ำมัน [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


กิจกรรมประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไทรงาม [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 6 


กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด คนไทรงาม ก [ 27 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 30 


โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว โครงการให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำในเด็กปฐ [ 12 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพพื้นฐานด้านการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริม [ 10 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 19 


การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม [ 9 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
 
 
 
 

หมูหลุม  
777ww casino แทงบอล77ups (9 ธ.ค. 2565)    อ่าน 3  ตอบ 0  
กำหนดการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (29 พ.ค. 2564)    อ่าน 166  ตอบ 1  
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไทรงาม เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 1933  ตอบ 1  
อบต.โป่งน้ำร้อน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งน้ำร้อน การประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.โป่งน้ำร้อน การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน คร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าพุทรา โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 บ้านบึงกอก ระยะทาง 6,050 เมตร ลำโพง 12 ดอก พ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.กำแพงเพชร วันที่ 9 ธันวาคม 2565 งานป้องกันและควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.กำแพงเพชร วันที่ 9 ธันวาคม 65 งานโรงพยาบาลชุมชนฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ให้บริการตร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าไม้ มาตรการ 4 ห้าม 3 ต้อง [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองแม่ลาย ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวถนน ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวถนน ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.กำแพงเพชร ขอเชิญชม live สด การจัดงานวันต่อต้านทุจริต [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางตาไว ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง กพ.ถ.54-001 บ้านเ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมของพนักงานองต์การบริหารส่วนตำบลแลัพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองแม่ลาย ขอเชิญชวนผู้ปกครอง พาลูกหลานอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโคว [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการพัฒนาของเทศบาลฯ เรื่องใดมากที่สุด?
  ประปา
  ทะเบียนราษฎร์
  โครงสร้างพื้นฐาน
  จัดเก็บรายได้
  ระบบสวัสดิการ
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
   

 


เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม