หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับ [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับ [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอ [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอ [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูง [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูง [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปา ซอยหาระคุณ แยก ๑ โด [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปา ซอยหาระคุณ แยก ๑ โด [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศฯ นัดประชุมและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่1 [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไทรงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานเกษตรอำ [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าสำนักงานเกษตรอำ [ 1 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง [ 28 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเม.ย.- มิ.ย [ 25 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ช่วยกันหยุดโควิด 19 โดยใช้สิทธิ์ ฉีดวัคซีนกันทุกคน
 
  
กพ 0023.3/ว 3516 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 11)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3517 โครงการ 22-CL-11-GE-WSP-A: Workshop on Rural Tourism for Sustainable Development (ดู : 6)  [ 4 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3460 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ดู : 27)  [ 2 ส.ค. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 3463 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021) (ดู : 6)  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3475 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 4)  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3461 โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา (พาน้องกลับมาเรียน) (ดู : 3)  [ 1 ส.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3422 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 1)  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3422 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 0)  [ 27 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3407 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 6)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3422 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 4)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3422 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดกำแพงเพชร (ดู : 3)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3408 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 5)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3405 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 2)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3400 ประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 3)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3403 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) (ดู : 9)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3406 การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย (ดู : 4)  [ 26 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 3274 แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง (ดู : 2)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 3274 การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดู : 4)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 3337 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 9)  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
กพ 0023.4/ว 3277 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 9) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 22 ก.ค. 2565 ]  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
 

ตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม


จ้างเหมาจัดทําประตูกระจกด้านหน้า และประตูกระจกด้าน [ 5 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพา [ 4 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุในโครงการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรั [ 27 ก.ค. 2565 ]กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ [ 28 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันสำคัญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ [ 27 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม(คาบ12) [ 22 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 3 


โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางศาสนา (เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบู [ 12 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ปี 2565 ในพื้นที่เทศบาลตำบลไทรงาม [ 23 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการแปรรูปจากสัตว์น้ำ 2565 [ 22 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


การเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไทรงาม(คาบ9) [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 


โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดตลาดสดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ประจำปี 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
 
 
 
 

หมูหลุม  
กำหนดการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (29 พ.ค. 2564)    อ่าน 138  ตอบ 1  
น้ำประปาดำมาก (23 เม.ย. 2563)    อ่าน 246  ตอบ 1  
น้ำประปาดำมากครับ (23 เม.ย. 2563)    อ่าน 255  ตอบ 1  
ทม.ปางมะค่า โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จนางเจ้าสิริกิจติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช [ 6 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
ทม.ปางมะค่า โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีภายในตำบลปางมะค่า [ 6 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.นครชุม โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองพิไกร โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) เทศบาลตำบลคลองพิไกร ประ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.หนองปลิง [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองแม่ลาย 8 วิธี กำจัดแหล่งวางไข่ยุง [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
อบต.วังไทร โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลวังไทร [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานกระบือ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.นครชุม ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านพราน โครงการฝึกอบรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม มอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปล [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองแม่ลาย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง โครงการส่งเสริมการกิน กอด เล่น เล่า เพื่อหนูน้อยสุขภาพดี มีความสุข ประจำปีงบประม [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.คลองแม่ลาย ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 5 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจในการพัฒนาของเทศบาลฯ เรื่องใดมากที่สุด?
  ประปา
  ทะเบียนราษฎร์
  โครงสร้างพื้นฐาน
  จัดเก็บรายได้
  ระบบสวัสดิการ
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       
   เริ่มนับ วันที่ 25 ก.ย. 2556
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม