หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.saingam-sdm.go.th/... -แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.saingam-sdm.go.th/... ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานฯ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของ  ผู้บริหารแต่ละคน
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.saingam-sdm.go.th/... แผนการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี แผนพัฒนาท้องถิ่น
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.saingam-sdm.go.th/... ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน หน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลไทรงาม  (ด้านล่าง)
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.saingam-sdm.go.th/... กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.saingam-sdm.go.th/... ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ข่าวใน ทต.
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.saingam-sdm.go.th/... กระดานสนทนา : สนทนาในทต.
o9 Social Network https://www.saingam-sdm.go.th/... -แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปเครือข่ายอื่น
Facebook เพจเฟสบุ๊คเทศบาลตำบลไทรงาม KPP
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.saingam-sdm.go.th/... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม