หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และพนักงานส่วนท้องถิ่น
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... เทศบาลมีการจัดทำตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล และได้จัดทำแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลไทรงาม รวมถึงมีการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.saingam-sdm.go.th/... การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (ผลการ -ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ โดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง  และการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลการประเมินผล                 การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไทรงาม ในปี พ.ศ. 2565
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์เทศบาล ปราฏที่หน้าหลัก สไลด์ที่ 6 และแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
   1      2      3      4     (5)  
 
เทศบาลตำบลไทรงาม