หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.saingam-sdm.go.th/... แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.saingam-sdm.go.th/... รายงานการกำกับติดตาม ประจำปี 2565
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.saingam-sdm.go.th/... รายงานผลการปฏิบัิติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.saingam-sdm.go.th/... คู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลนากรขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
คู่มือประชาชน  
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.saingam-sdm.go.th/... -เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.saingam-sdm.go.th/... ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี 2565  โดยการออกสำรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
o18 E-Service E-Service https://docs.goog... -แบบคำร้องขอรับบริการ E-Service  
 
   1     (2)     3      4      5   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม