หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  รวมถึงแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) และแก้ไขแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซ์้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.saingam-sdm.go.th/... แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.saingam-sdm.go.th/... https://www.saingam-sdm.go.th/... เทศบาลมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ทั้งนี้ เป็นนโยบายและแผนฯ ที่ยังคงบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.saingam-sdm.go.th/... รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.saingam-sdm.go.th/... เทศบาลมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนี้  1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  3. การพัฒนาบุคลากร  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งยังบังคับใช้อยู่ในปี พ.ศ. 2566
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.saingam-sdm.go.th/... รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saingam-sdm.go.th/... คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตฯ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saingam-sdm.go.th/... -ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ฯ
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.saingam-sdm.go.th/... -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนฯ
 
   1      2     (3)     4      5   
 
เทศบาลตำบลไทรงาม