Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานวันเด็กแห่งชาติ\\\"ศพด.วัดเทพนิมิตมงคล\\\"  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม ได้กำหนดจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อของการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนก่อนวัยเรียน ส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาน และส่งเสริมให้เด็กได้กล้าแสดงออก กล้าทำกิจกรรม
ทั้งนี้เทศบาลฯได้รับการสนับสนุน ขนม ของขวัญ ของรางวัลและอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ จากประชาชน ร้านค้า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เทศบาลฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนุนทุกท่านมา ณ โอกาศนี้ค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2562 เวลา 15.08 น. โดย คุณเพ็ญนภา แจ้งบัว

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย