หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 


 
โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565  
 

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลไทรงามภายใต้การนำของ นายวิโรจน์  แสนเพ็ชร นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้นางจิรัฏฐ์  บุญมี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โดยงานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และให้เกิดจิตสำนึกที่จะยึดมั่นในการทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคำขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับอายุ ได้แก่  
1.เด็กเยาวชน ระดับอายุ 9-12 ปี  ส่งคำขวัญเข้าประกวด จำนวน 22 คน  
2. เด็กเยาวชน ระดับอายุ 13-15 ปี ส่งคำขวัญเข้าประกวด จำนวน 7 คน
โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมทั้ง 3 ราย ได้แก่            
1.นางจิรัฏฐ์  บุญมี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
2. นางรุ่งทิวา เสือดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบต.ไทรงาม ,              
3. นางกชกร  แสงอุ่น(ครูแอน) ผลการตัดสินการประกวดดังต่อไปนี้  
เด็กเยาวชน ระดับอายุ 9-12 ปี  
ที่ 1 เด็กชายกิตติพัทธ์  จำปาทอง  คำขวัญ ชาวไทรงามสุขใจ  สังคมโปร่งใส  ไร้ทุจริต
ที่ 2 เด็กหญิงสุวพิชญ์  สูงปานเขา  คำขวัญ หยุดคอรัปชั่น  มุ่งมั่นทำความดี ไทรงามสามัคคี ไม่คิดคดโกง
ที่ 3 เด็กชายอนุชา  ประสานสุข    คำขวัญ ชาวไทรงาม สร้างคุณธรรมนำจิตใจ ไม่คิดคอรัปชั่น
เด็กเยาวชน ระดับอายุ 13-15 ปี
ที่ 1 เด็กหญิงนภัสนันท์  คำศรี      
คำขวัญ ชาวไทรงามร่วมใจ ต้านภัย คอรัปชั่น
ที่ 2 เด็กหญิงฐิติมา  สุธรรมา  
คำขวัญ  ยึดมั่นในความดี  สามัคคีร่วมใจ สุจริตโป่รงใส ไทรงามยั่งยืน
ที่ 3 เด็กชายศุภกฤต  สีระสา      
คำขวัญ  เยาวชนไทรงาม ใส่ใจการเรียน เพียรหาความรู้ ไม่เชิดชูคอรัปชั่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2565 เวลา 15.07 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม