หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานรับเสด็จฯ [ 28 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการเลือนระดับวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ อาวุโส-ช่าง [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการลาของพนักงานเทศบาล [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท. [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการเขียนหนังสือราชการ [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการกำหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมการทำงาน [ 4 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)