หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลไทรงาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดวางผังเมือง
และพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เกาะกลางถนนและระบบการระบายน้ำ

ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สถานีขนส่งและการจราจร

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

การส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น

การส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและปรองดอง
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริการจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา และสัตว์

การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม