หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
เพื่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สำรวจตรวจสอบ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมสะพานทางเท้าและเกากลางถนน
รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

สำรวจตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พัฒนาสถานีขนส่งและการจราจร

สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร

วางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
 
เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
สร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น

ส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และปรองดองสมานฉันท์

ส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
 
 
เพื่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
เพื่อการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่ เข้มแข็ง

ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริม
สร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม