หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
   

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร

การวางแผนจัดทำผังเมือง

การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค / ระบบน้ำประปา

การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
 
 
   

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
 
   

แนวทางการพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ 12 ปี

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

พัฒนาระบบการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน

การพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
 
 
   

งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่า

การควบคุมด้านมลพิษ

จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 081-596-8654
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : saingam-sdm@hotmail.com
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10