หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม จ.กำแพงเพชร
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลไทรงาม
ศาสนสถานคู่ชุมชน เทศบาลตำบลไทรงาม
เทศบาลไทรงามมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเยาวชน
เทศบาลตำบลไทรงาม
อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
Saingam Subdistrict Municipality
1
2
3
4
5
 
 
เพื่อการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
 
เพื่อการพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
และส่งเสริมการท่องเที่ยว

พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการ
พัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพครบวงจรและเป็นสากล

พัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัย เป็นสากล
 
 
เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการ
พัฒนาที่มั่นคง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
พบเบาะแสการทุจริต
โทร 087-203-8741
โทร 055-791-009 ต่อ 11
E-mail : pr1singam@saingam-sdm.go.th
สายด่วน ปปช.
โทร 1205
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
เทศบาลตำบลไทรงาม